Privacyverklaring

Privacyverklaring Flox Ondernemerscentrum

Flox Ondernemerscentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren ten aanzien de activiteiten van Flox op het gebied van netwerken en flexwerken.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevensverwerking

Flox Ondernemerscentrum bewaard en/of verwerkt in het kader van haar dienstverlening op het gebied van netwerken en flexwerken persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en/of verwerkt als:

  • U contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier;
  • Er een deelnemersovereenkomst wordt afgesloten;
  • U zich via de website inschrijft voor de Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • NAW-gegevens van u persoonlijk en van uw bedrijf;
  • KvK gegevens;
  • IBAN bankrekeningnummer;
  • E-mail, websiteadres en telefoonnummer;
  • Contactgegevens van contactpersoon in geval van nood;
  • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heeft u aan ons verleend door:

Ondertekening van de deelnemersovereenkomst;

Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij het invullen van het contactformulier op onze website.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen er voor dat de van u bewaarde gegevens zo veilig mogelijk worden opgeslagen. Slechts enkele personen binnen Flox Ondernemerscentrum hebben toegang tot uw gegevens. Met deze personen is een verwerkersovereenkomst gesloten.                 De website van Flox Ondernemerscentrum is voorzien een beveiligde verbindingen middels een SSL-certificaat.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. U kunt uw verzoek zenden aan Flox Ondernemershuis, waarvan de contactgegevens onder aan de privacyverklaring te vinden zijn.

Gebruik van cookies

Op de website www.floxondernemershuis.nl zal in de toekomst alleen een Analytics cookie gebruikt worden.

Privacy wetgeving en Analytics

Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Indien Flox Ondernemershuis met Google Analytics gaat werken zal dit conform de privacy wetgeving worden ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Actuele situatie (maart 2019) is dat hier nog geen gebruik van wordt gemaakt.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld.

Het cookie van Google Analytics is een zgn. ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is/wordt van Flox Ondernemerscentrum en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Flox Ondernemerscentrum heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Flox Ondernemerscentrum geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Flox Ondernemerscentrum een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Flox Ondernemershuis.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Flox Ondernemersventrum VOF) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Flox Ondernemerscentrum

R.P. Treijtel

Koopmanslaan 31 07

7005 BK  Doetinchem

KvK Nummer 87393190

ronald@floxondernemershuis.nl